Vedtægter

Vedtægter

 • 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Handbjerghus Efterskole er en uafhængig og selvejende undervisningsinstitution.
Stk. 2. Institutionen blev oprettet ved stiftende generalforsamling den 26. august 2012. Institutionen er tidligere ejet af Albertslund Kommune under navnet Handbjerghus Ungdomskostskole. Skolen har følgende adresse: Aggerholmsvej 4, 7790 Thyholm, Struer Kommune.
Stk.3. Skolens formål er at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler.

 • 2. Værdigrundlag

Alle mennesker er grundlæggende skabt godsindede og skal behandles med respekt og ligeværdighed.

Vi tillægger tillidsfulde, troværdige og ligeværdige relationer og fællesskaber stor betydning. Men vi har samtidig fokus på det individuelle; den enkelte unges familiebaggrund, livssituation, oplevelse og forståelse af egen situation. Her tilstræber vi nære relationer, fortrolig og nærværende dialog gennem omsorgsfuldhed, ærlighed, nysgerrighed og vedholdende kontakt.

Vi tror på vigtigheden af en målrettet indsats med ansvar og aftaler i et miljø byggende på imødekommenhed, accept, åbenhed og forståelse.

Vi mener engagement og optimisme er grundlæggende for et godt arbejds- og læringsmiljø.


 • 3. Formål

Stk.1. Institutionens formål er at drive en skole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for frie kostskoler og friskoler m.v. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
Stk. 2. Målet er at de unge skal øge de personlige, sociale og faglige kvalifikationer. De skal opnå motivation og lyst til læring gennem positiv selvbevidsthed og ressourceprofiler.
Stk. 3. Ud fra skolens værdigrundlag er det formålet at skabe et godt skolemiljø med et godt socialt fællesskab, hvilket skal bidrage til følgende hos den enkelte elev:
- en oplevelse af tryghed, tilhørsforhold og ansvarlighed
- kendskab til egne ressourcer og styrker
- engagement/motivation/lyst til aktiv deltagelse gennem ros og anerkendelse
- kendskab til egne kommunikationsformer og forståelse af disse, hvilket bidrager til en forbedring af de sociale kompetencer
- en positiv skoleoplevelse som fordrer gennemførelsen af efterskoleopholdet og en eventuel efterfølgende ungdomsuddannelse
- viden og praktiske færdigheder, som kan bruges i forbindelse med en senere fast tilknytning til arbejdsmarkedet
- mulighed for at opnå større livskvalitet og livsmod


 • 4. Skolekreds

Stk. 1. Som medlem af skolekredsen kan optages institutioner og myndige enkeltpersoner, herunder tidligere elever.

Stk. 2. Skolens ansatte kan vælge at være medlem af skolekredsen, dog uden stemmeret.

Stk. 3. Enhver, som har betalt kontingent til skolekredsen og som tilslutter sig skolens formål og idégrundlag, er medlem af skolekredsen.

Stk. 4. Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen ekskluderes af skolekredsen.

Stk. 5. En eksklusion skal godkendes af den nærmest følgende generalforsamling.

Stk. 6. Det er en betingelse for optagelse som medlem i skolekredsen, at det pågældende medlem betaler det af generalforsamlingen til enhver tid fastsatte kontingent.

Stk. 7. Medlemmernes bidrag giver ikke ret til andel i skolens overskud.

Stk. 8. Medlemmerne hæfter ikke personligt for efterskolens gæld.

Stk. 9. Flertallet af skolekredsens medlemmer skal repræsentere private interesser og være uden tilknytning til offentlige myndigheder.

Stk. 10. Bestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en institution eller en enkeltperson kan optages som medlem af skolekredsen, jf. § 8, stk. 5. Afgørelsen kan forelægges generalforsamlingen både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 11. Af medlemmerne opkræves et beløb ved skolens oprettelse samt et kontingent mindst én gang årligt.

Stk. 12. Medlemsskab giver adgang til på generalforsamlingen at afgive en stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Medlemmerne får stemmeret fra først kommende generalforsamling.

Stk. 13. Der føres særskilt regnskab for skolekredsens indtægter og udgifter. Regnskabet optages og indgår i det ordinære regnskab for Handbjerghus og revideres og godkendes som en del heraf.

Stk. 14. Skolens årsrapport gøres tilgængelig for medlemmerne senest 14 dage før den generalforsamling, hvor årsrapporten skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed. Skolens medarbejdere har ret til indsigt i det nævnte materiale.


 • 5: Skolens drift

Stk. 1. Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, elevbetaling og økonomiske bidrag fra skolekredsen. Private tilskud kan modtages og sponsoraftaler indgås efter bestyrelsens godkendelse i hvert enkelt tilfælde.

Stk. 2. Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende.

Stk. 3. Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 4. Likvide midler, der ikke er nødvendig for den daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en af følgende måder:
1. Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).
2. I fondsaktier udstedt af danske realkreditinstitutter, Kreditforeningen af Kommuner i Danmark eller andre danske finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.
3. I fondsaktier eller gældsbreve, for hvilket den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.
4. I værdipapirer fra et EU-/EØS-medlemsland, bortset fra aktier og investeringsforeningsbeviser, som efter deres art og sikkerhed kan sidestilles med de aktiver, der er nævnt i nr. 2 og 3. Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v., som andre end Handbjerghus disponerer over.


 • 6. Generalforsamling

Stk.1. Generalforsamlingen består af skolekredsens medlemmer.

stk. 2. Generalforsamlingen vedtager ændringer i vedtægterne, som ikke er fremkommet ved krav fra myndigheder jf. § 14 stk 3. Bestyrelsen vedtager ændringer i vedtægterne som skyldes krav udefra jf.  § 14 stk 2. Generalforsamlingen træffer beslutning om skolens nedlæggelse, jf. § 15

Stk. 3. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år, inden udgangen af september.

Stk. 4. Indkaldelse til generalforsamlingen sker via skolens hjemmeside tidligst 4 uger og senest 14 dage før generalforsamlingen.
Stk. 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning herunder ændringer i vedtægterne, som måtte være foretaget.
  3. Forstanderens beretning
  4. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport
  5. Fastsættelse af kontingent for medlemmer af skolekredsen
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af suppleant
  8. Indkomne forslag
  9. Eventuelt

Stk. 6. Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skrifteligt indgivet til bestyrelsen senest 10 dage inden mødet, så denne rent praktisk har mulighed for at medtage punktet. Dagsorden og forslag fremlægges for medlemmerne på efterskolens hjemmeside senest 5 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller mindst 25 % af skolekredsens medlemmer ønsker det. Den indkaldes som ordinær generalforsamling sammen med dagsordenen.

Stk. 8. Hvert medlem af skolekredsen har 1 stemme, bortset fra ansatte jf. § 4, stk. 2.

Stk. 9. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 15, stk. 1. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 10. Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.


 • 7. Bestyrelsen

Stk. 1. Handbjerghus Efterskole ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer + 1 suppleant. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Stk. 2. Bestyrelse og suppleant vælges på generalforsamlingen af og blandt skolekredsens medlemmer. Afstemning sker ved almindelig stemmeflerhed.

Stk. 3. Personer skal for at være valgbare til bestyrelsen være myndige og have fast bopæl i Danmark. De i § 7, stk. 2 og stk. 3 i Lov om frie kostskoler opremsede personer kan ikke være medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der vælges 2 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 3 i ulige år. Genvalg kan ske. Der vælges 1 suppleant for en 1-årig periode. Ved den første ordinære generalforsamling efter stiftelsen (maj 2013) er der således 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

Stk. 5. Medarbejdere og elever ved Handbjerghus Efterskole kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand af sin midte.

Stk. 7. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke mere opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, skal vedkommende straks udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsessuppleanten indtræder i bestyrelsen i stedet for det udtrådte bestyrelsesmedlem. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1, 2 og 4, samt § 4.

Stk 8.  Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver fra to på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden afbud, skal vedkommende straks udtræde af bestyrelsen. Bestyrelsessuppleanten indtræder i stedet for det udtrådte bestyrelsesmedlem. 

Stk. 9. Bestyrelsen skal invitere skolens medarbejderrepræsentant og en af elevrådet valgt elevrepræsentant til deltagelse i bestyrelsesmøderne.


 • 8. Bestyrelsens opgaver og ansvar

Stk. 1. Bestyrelsen varetager den overordnede ledelse af Handbjerghus Efterskole og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal forvalte skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn, ligesom det påhviler bestyrelsen at påse, at reglerne i gældende love og bekendtgørelser m.v. overholdes, og at skolen ledes i overensstemmelse med dens formål.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig over for skolekredsen og endvidere ansvarlig over for børne- og undervisningsministeriet, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og lærerne. Ansættelse og afskedigelse af lærerne sker efter indstilling fra forstanderen.

Stk. 4. Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 5. Bestyrelsens træffer afgørelse om hvorvidt en institution eller en enkeltperson kan optages som medlem af skolekredsen jf. § 4, stk.10. Bestyrelsens afgørelse kan indbringes for generalforsamlingen af den, som bestyrelsen har afslået at optage eller af mindst 2 medlemmer af bestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelsen fastsætter størrelsen af elevbetalinger.

Stk. 7. Bestyrelsen godkender årligt skolens virksomhedsplan.
Stk. 8. Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport, jfr. § 12, stk. 2.

Stk. 9. Bestyrelsen udnævner revisor, godkender en årsplan og en indholdsplan for skolen og godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 10. Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt.

Stk. 11. Bestyrelsen underretter Ministeriet for Børn og Undervisning, såfremt der træffes beslutning om Handbjerghus Efterskoles nedlæggelse.

 

 • 9. Bestyrelsens arbejde m.v.

  Stk. 1. Bestyrelsen holder møde, når formanden eller 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt, dog minimum 2 gange i hvert skoleår.

Stk. 2. Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig, hvilke sager der skal behandles.

Stk. 3. Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger og eventuelle afstemningsresultater indføres i en beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til kort at få sin afvigende mening indført i protokollen, som opbevares på skolen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.

Stk. 4. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk. 5. For bestyrelsen gælder forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet. Et bestyrelsesmedlem er inhabilt i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I tilfælde af konstateret inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger.

Stk. 6. En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske, forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 8 om tavshedspligt.

Stk. 7. Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møde alene for bestyrelsesmedlemmerne.

Stk. 8. Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.
Stk. 9. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.


 • 10. Efterskolens daglige ledelse.

Stk. 1. Den daglige ledelse af Handbjerghus Efterskole varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2. Ved forstanderens fravær ud over én måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3.  Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.
Stk. 4. Forstanderen ansætter og afskediger medarbejderne bortset fra lærerne og foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af lærerne.

Stk. 5. Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og kapitel 8 om tavshedspligt m.v. • 11. Regnskab og revision

  Stk. 1. Efterskolens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Årsrapport udarbejdes hvert år inden udgangen af april måned. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om regnskab for og revision af frie kostskoler.

Stk. 3. Revisionen afsluttes og den reviderede årsrapport, bilagt revisionsprotokollat fremsendes til bestyrelsens medlemmer inden udgangen af april måned. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for generalforsamlingen. Bestyrelsesmedlemmerne skal samtidigt afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen jf. lovens § 7.


 • 12. Tegningsret

Stk. 1. Handbjerghus Efterskole tegnes af bestyrelsens formand og 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. Tegningsretten kan ikke delegeres.

Stk. 2. Til beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsens medlemmers, herunder formandens, underskrifter.


 • 13 Vedtægt og vedtægtsændringer
  Stk. 1. Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Undervisningsministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.
  Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage ændringer i skolens vedtægter, hvis der fremkommer lovgivningsmæssige krav til dem. Bestyrelsen skal sørge for at offentliggøre ændringer på skolens hjemmeside, nævne det i sin beretning og ellers følge de krav, som ministeriet måtte forlange for lovliggørelse af ændringerne.

  Stk. 3. Vedtægtsændringer, som ikke er begrundet i lovgivning eller skolens nedlæggelse, fremsættes på generalforsamlingen og følger de almindelige regler for forslag til generalforsamlingen, som er beskrevet i vedtægternes § 6 stk. 6 og stk. 9

 • 14. Nedlæggelse

Stk. 1. Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på en ny generalforsamling med almindeligt flertal af de mødte medlemmer.

Stk. 2. Ophører Handbjerghus Efterskole med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.

Stk. 3. Såfremt Handbjerghus Efterskole nedlægges, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.

Stk.4. Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med § 14, stk. 5.

Stk. 5. Overskydende midler anvendes med Ministeriet for Børn og Undervisnings godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.


Vedtægten er vedtaget på den stiftende generalforsamling d. 26. august 2012. og godkendt af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen den 8. Maj 2013

Vedtægterne er ændret på den ordinære generalforsamling 2018, den ekstraordinære generalforsamling d 13. november 2019. og den ordinære generalforsamling den 30. september 2020