FOR FORÆLDRE

Vi har valgt at have en lille skole, hvor vi har valgt at være mellem 60-70 elever. Det har vi valgt, fordi vi godt kan lide at komme til at kende vores elever. Vores motto er, at det godt må være sjovt at gå i skole, og det vil vi gerne bidrage til, at det bliver.

En almen efterskole med fokus på samvær og relationer

Vi vil skabe en familie, et hjem væk fra hjemmet, hvor leg er en vigtig del af fundamentet. Vi elsker alt det, der er meget drenget og meget piget. Det er alt fra hardball, mudderkørsel i Land Rovere og på crossere til negleteknik og Reuse. Vi kører på vores egen lukkede baner, og du lærer både at køre og vedligeholde bilerne. Skulle du være i tvivl, så er pigerne bedre end drengene. Samtidig elsker vi at være kreative - Vi slagter trøjer, pimper pumps og bygger med sugerør.

 

Hverdagens opbygning

Se eksempel på en typisk dag herunder. Vær opmærksom på, at der kan forekomme ændringer i tidspunkterne ved skolestart.

07.00 Godmorgen

07.30-8.00 Morgenmad

08.00-8.25 Morgensamling

08.30-10.00 Undervisning

10.00-10.30 Pause

10.30-12.00 Undervisning

12.00-13.00 Middagsmad og pause

13.00-14.30 Valgfag

14.30-14.45 Pause

14.45-15.00 Valgfag

15.00-17.00 Valgfag

17.00-18.00 Stilletime

18.00-18.30 Aftensmad

18.30-22.00 Aftentid

20.00-20.30 Aftente

22.00 På gangene

22.15 På værelserne

22.30 Godnat 

Handbjerghus Efterskole. En almen og lille efterskole med tætte relationer.
Handbjerghus Efterskole. En lille efterskole med små klasser og niveauopdelt undervisning.

Hvad koster et efterskoleophold?

Elevbetaling (skolepenge)

Elevbetalingen på Handbjerghus Efterskole udgør kr. 2.606,- pr. uge i 42 uger for skoleåret 2023/2024. Prisen er ”all inklusive” og dækker alle udgifter til undervisning, kost & logi, materialeudgifter i fagene og lejrskole. Fra elevbetalingen trækkes den statslige elevstøtte samt evt. anden form for støtte. Det beløb, som forældrene herefter skal betale, kaldes egenbetalingen. Elevstøtten til elever under 18 år er ikke skattepligtig for hverken elev eller forældre. Skolen ansøger om elevstøtten. Du kan læse mere om elevstøtten her.

Betaling foregår i 10 rater:
August
September
Oktober
November
December
Januar
Februar
Marts
April
Maj

Betalingsfristen for august er den 1. august.

Indmeldelsesgebyr

Når skolen har bekræftede modtagelse af ansøgnings-blanketten indbetaler forældre/værge et indmeldelsesgebyr. Indmeldelsesgebyret er et administrationsgebyr og udgør kr. 2.000,-. Indmeldelsesgebyret tilbagebetales ikke.

Depositum

Til sikkerhed for opfyldelse af elevens/forældrenes/værgens forpligtelser i henhold til skolens regler og vilkår skal et depositum indbetales til skolen. Depositum dækker bl.a. skole t-shirt, mens resten af beløbet indsættes på en materialekonto, hvorfra der modregnes eventuelle skyldige elevbetalinger, gebyrer, materialeforbrug m.v. Depositummet udgør kr. 2.000,- som skal indbetales samtidig med indmeldelsesgebyret.

Depositum indbetales senest 14 dage efter skolen har bekræftede modtagelse af ansøgnings-blanketten. Ved afbrydelse af skoleopholdet i utide er beløbet tabt. De penge der ikke er brugt tilbagebetales, når skoleåret er omme. Depositum tilbagebetales senest 1. september efter skoleårets afslutning, hvis skolen har modtaget et kontonr. til udbetalingen.

Framelding, udeblivelse, afbrydelse af opholdet i utide, bortvisning m.v.

Såfremt eleven/forældrene framelder optagelsen tidligere end 4 uger før kursusstart, tilbagebetales hele depositummet. Ved senere framelding, men inden kursusstart, vil der blive opkrævet et beløb på 2.000,- kr. til hel eller delvis dækning af skolens tab. Såfremt eleven udebliver ved kursusstart bortfalder elevpladsen, og der opkræves et udeblivelsesgebyr svarende til det betalte depositum.

Såfremt opholdet afbrydes i utide, forpligter forældrene/værgen sig til at betale skolepenge indtil afbrydelsestidspunktet plus en afbrydelsesbetaling på kr. 10.424,-. Afbrydelsesbetalingen forfalder uanset om det er eleven/forældrene/værgen eller skolen, der tager initiativ til afbrydelsen.

Afbrydelse af opholdet fra skolens side forudsætter at eleven overtræder skolens regler eller landets love, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser en adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet. Foreligger der grov eller gentagen overtrædelse, kan skolen med omgående virkning bortvise eleven. Brug af hash og andre euforiserende stoffer samt øl og spiritus betragtes altid som grov misligholdelse. Det samme gælder tyveri, og voldelig eller truende adfærd. En bortvist elev skal betale afbrydelsesbetaling på kr. 10.424,-.

De nøgne tal

Elevbetalingen på Handbjerghus Efterskole udgør kr. 2155,- pr. uge i 42 uger for skoleåret 2018/19.

Ifølge Finansloven for 2018 får alle elever mellem kr. 592,- og kr. 1.229,- i støtte pr. uge – afhængig af forældrene/husstandens indkomstgrundlag i 2016.

Egenbetaling:
Min.: kr. 926 x 42 uger = kr. 38.892. Max.: kr. 1.563 x 42 uger = kr. 65.646.

Efterskolens konto i Merkur Bank
Konto-nr.: 8401 4242642

Elevbank i Hvidbjerg Bank
Konto-nr.: 7500 1318932

Elevstøtte

Efterskolen ansøger på elevens/forældrenes vegne Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen om statslig elevstøtte.

Indkomstgrundlaget bliver reduceret for hvert barn under 18 år som har folkeregisteradresse i husstanden ekskl. barnet der skal på efterskole. Hvis barnets forældre er separeret eller ikke gift med hinanden, og har de forskellig folkeregisteradresse og forskellig bopæl ved kursets begyndelse, bruges indkomstgrundlaget for den af forældrene, som eleven bor sammen med (folkeregisteradresse) eller senest har boet sammen med samt denne forældres eventuelle samlever.

Hvis en forælder eller samlever dør i støtteperioden, eller hvis en forælder får bevilling til separation eller skilsmisse, indberetter skolen dette til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, som så foranlediger nyt støttebeløb beregnet.

Se Elevstøttetakster.

Betalingsforsikring

Forældre har mulighed for at tegne en forsikring til betaling af skolepengene, der dækker i tilfælde af arbejdsløshed mv. Læs mere på efterskoleforeningens hjemmeside.

Beregn din pris

Når du har fundet de skoler du er interesseret i, kan du under menupunktet prisberegning regne ud, hvor meget du skal betale for dit efterskoleophold. NB: Der kan ikke søges SU (Statens Uddannelsesstøtte) til efterskoleophold.

Hvis du har spørgsmål til beregningen, er du meget velkommen til at ringe til Efterskoleforeningen på: 33 12 86 80 eller sende en e-mail til info@efterskoleforeningen.dk

Elevstøttetakster 2018/2019

På Handbjerghus er prisen pr. uge kr. 2.155 i 42 uger = kr. 90.510.

Prisen er inkl.

 • 291 overnatninger
 • 1512 måltider
 • 1750 undervisningstimer
 • 2184 timers fri adgang til lokaler og grej
 • 1 studietur og utallige grin!

Indkomstgrundlaget bliver reduceret med kr. 36.063,- for hvert barn under 18 år, som har folkeregisteradresse i husstanden, ekskl. barnet der skal på efterskole.

Prisberegning: Opholdsprisen

På nedestående link kan du beregne, hvad du skal betale - samlet egenbetaling - for et efterskoleophold, efter elevstøtte fra staten og evt. nedslag i indkomstgrundlaget for børn under 18 år i husstanden. https://www.efterskolerne.dk/Optagelse_og_pris/Prisberegner

Inklusionstilbud

Vægt på trivsel, tryghed og samarbejde

Handbjerghus Efterskole er en lille efterskole, hvor vi lægger stor vægt på trivsel, tryghed og samarbejde. Vi tager os tid til at møde hver enkelt elev med nysgerrighed, nærvær og respekt. Med udgangspunkt i elevens egen individuelle historier starter de på en frisk hos os. Sammen skaber vi nye historier og fortællinger. Vi arbejder bevidst med at genskabe elevens lyst til læring og giver dem tro på fremtiden. Vi fokuserer på elevens styrker og stiller krav; personligt, fagligt og socialt.

Vi arbejder med udgangspunkt i at inkludere unge uanset eventuelle udfordringer og vanskeligheder. For os betyder inkludering, at alle skal have lige muligheder for at blive en del at fællesskabet og for at være aktive deltagere i både undervisning og samvær.

På Handbjerghus Efterskole betyder inklusion helt konkret:

 1. Alle ansatte er involveret i samværet med eleverne på skolen. Og der er fokus på at skabe tætte relationer mellem personale og elever.
 2. Vi sammensætter eleverne og tilrettelægger undervisningen, så den enkelte elevs faglige såvel som sociale behov er i centrum.
 3. Eleverne tager ansvar for trivslen på skolen gennem elevrådet som bl.a. tager hånd om nye elever, holder øje med, om nogen har det svært og herigennem tager et medansvar for, at elevgruppen fungerer.

Derudover er der forskellige tiltag, der kan bringes i spil omkring den enkelte elev. Det kunne f.eks. være:

 1. Støtte i mindre grupper med udgangspunkt i den enkeltes faglige vanskeligheder
 2. Individuelle aftaler og handleplaner omkring den enkelte elevs udfordringer f.eks. hjælp til struktur og overblik.
 3. Individuel coaching
 4. Støtte og opmuntring til at indgå i sociale sammenhænge
 5. Koncentrationshjælpemidler i undervisningssituationer
 6. Forældrebetalt terapi ved nogle at skolens terapeutiske samarbejdspartnere