VÆRDIGRUNDLAG

Behandl andre, som du selv ønsker at blive behandlet. Alle mennesker er grundlæggende skabt godsindede og skal behandles med respekt og ligeværdighed.

Skolens vedtægter §2: Værdigrundlag

Alle mennesker er grundlæggende skabt godsindede og skal behandles med respekt og ligeværdighed. Vi tillægger tillidsfulde, troværdige og ligeværdige relationer og fællesskaber stor betydning. Men vi har samtidig fokus på det individuelle; den enkelte unges familiebaggrund, livssituation, oplevelse og forståelse af egen situation. Her tilstræber vi nære relationer, fortrolig og nærværende dialog gennem omsorgsfuldhed, ærlighed, nysgerrighed og vedholdende kontakt.

Vi tror på vigtigheden af en målrettet indsats med ansvar og aftaler i et miljø opbygget på imødekommenhed, accept, åbenhed og forståelse. Vi mener, at engagement og optimisme er grundlæggende for et godt arbejds- og læringsmiljø.

Nære relationer.

Empowerment, relations- og konsekvenspædagodik

Øg dine personlige, sociale og faglige kvalifikationer.

Vi arbejder ud fra empowerment-tankegangen, hvor den enkelte elev er aktør i sit eget liv. Vi ønsker, at de unge i løbet af deres ophold på Handbjerghus skal øge deres personlige, sociale og faglige kvalifikationer. Vi kan ikke på forhånd planlægge de konkrete kvalifikationer og kompetencer, hver enkel elev får med sig, da det afhænger fuldstændig af den enkelte elevs baggrund, motivation og evner. Men som Edmund Burke siger: ”der findes ingen kundskab, som ikke er værdifuld”.

Vi støtter ved hjælp af relationspædagogik, den enkelte i at tage ansvar over sit eget liv. Vi ønsker, at eleverne skal opnå motivation og lyst til læring. Vi forstår læring som tilegnelse af viden, færdigheder og sociale kompetencer. Det er vores opgave at tilvejebringe mulighederne for elevernes læring, mens læringen bliver elevens individuelle projekt. Derfor vil vi arbejde for at skabe et trygt, inspirerende og udfordrende miljø.

Relationspædagogikkens formål er, i overensstemmelse med vores værdigrundlag og formål, at skabe tillidsfulde, troværdige og respektfulde relationer som fundament for læring og udvikling i fællesskaber. Det er væsentligt, at eleverne oplever at være betydningsfulde og oplever, at vi voksne vil dem, både når det går godt, men også når det går mindre godt.

Med en anerkendende og løsningsfokuseret vejledning ønsker vi at fremme en ligeværdig, imødekommende og udviklende dialog og et tilsvarende samarbejde. Metoden tager udgangspunkt i den enkelte elevs styrker og kvaliteter, hvor det der virker og lykkes, det fremhæves.

Det betyder ikke, at udfordringer og problemer ikke drøftes – det kan være nødvendigt, men det er vigtigt at ”gå efter bolden” og ikke personen. Grundtanken er, at tillidsfulde, trygge og anerkendende rammer giver de bedste muligheder for, at eleverne åbner sig, tager ejerskab for deres egen udvikling, er arbejdsomme og derigennem kan få indsigt i, hvad der skaber positive resultater, og hvordan man kan lære af sine erfaringer og overføre denne viden til andre situationer.

I forlængelse af relationspædagogik bruger vi konsekvenspædagogik. Konsekvens bliver ofte opfattet som noget negativt, der har karakter af overgreb. Men vi oplever konsekvens som en vigtig del af et ligeværdigt og tillidsfuldt forhold mellem mennesker. Ved at være konsekvent, eller tydelig om man vil, i sine relationer, skabes der genkendelighed, forudsigelighed og troværdighed, hvilket igen skaber en følelse af tryghed. Denne følelse af tryghed forstærker den relation, som er nødvendig for at kunne indgå i en troværdig og tillidsfuld relation.

En anden vinkel i konsekvenspædagogikken er forståelsen for, at konsekvenser er årsagsbestemte, at se og forstå sammenhængen mellem årsag og virkning eller mellem handling og modhandling/reaktion. Helt konkret ønsker vi, jf. §3 i vores vedtægter, at give den enkelte elev kendskab til forskellige kommunikationsformer og forståelse af disse, hvilket bidrager til en forbedring af sociale kompetencer. Normerne i verden er ikke evigtgyldige sandheder, men det udelukker ikke muligheden for at finde frem til et normativt grundlag, der er så universelt, at det gælder for alle.